Business Coaching​

Με τον όρο Coaching εννοούμε την «καθοδήγηση» που λαμβάνει ένας επαγγελματίας, ώστε να ξεκλειδώσει τη δυνατότητα του στο να μεγιστοποιήσει την απόδοσή και να προσφέρει το καλύτερο. Το Coaching είναι η διεργασία ανάπτυξης επαγγελματιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σύμβουλος θα τους υποκινήσει και καθοδηγήσει, για να συνεχίσουν και να διαχειριστούν το χρόνο, τις αποφάσεις τους, την εφαρμογή τους και την απόδοσή τους αποτελεσματικότερα.

Τι προσφέρει

Το άτομο έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές του μέσα από τις εμπειρίες που θα αποκτήσει υπό τη συνεχή παρακολούθηση, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση του Coach / Εκπαιδευτή. Θα βοηθήσει τον επιχειρηματία/επαγγελματία στον καθορισμό του τί θέλει, αφαιρώντας τα εμπόδια, θέτοντάς τους προσωπικούς στόχους, προσπαθώντας για την εκπλήρωσή τους και λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρικές αξίες και το σκοπό. Θα μάθει και θα βελτιώσει τις τεχνικές του αναπτύσσοντας την αντίληψή του, ώστε να κάνει πιο ποιοτική και αποτελεσματική τη δουλειά του.

Ο Coach της Cross Business Training διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και συμβάλει στην προσπάθεια του ατόμου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Έχει εμπειρία στο αντικείμενο, βιωματική γνώση των διαδικασιών και τεχνικών που χρειάζονται, αναλυτική ματιά και παρατηρητικότητα. Είναι εκπαιδευμένος να θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις, να ακούει, να παρατηρεί, να προσαρμόζει την προσέγγισή του στις ανάγκες κάθε πελάτη του και να εκμαιεύει τις λύσεις και τις στρατηγικές από τους ίδιους τους πελάτες του. Η σχέση που αναπτύσσεται οδηγεί τον επαγγελματία ακόμη πιο βαθιά στο πώς τον βλέπουν οι συνεργάτες και πελάτες του και πώς θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέσα από αυτό.
Ακόμη, η λειτουργία του Coach είναι να παρατηρεί τα πράγματα από μια εξωτερική σκοπιά, αμερόληπτα και αντικειμενικά, παρατηρώντας έτσι πτυχές της δουλειάς σας που ενδεχομένως επιδέχονται αλλαγές και είναι ίσως λιγότερο προφανείς, αλλά σημαντικές για την επιτυχία σας. Κάποιες φορές μικρές αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς, επικοινωνίας, αντίληψης, οργάνωσης, παρακίνησης και προώθησης, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα και κάνουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν.
Σαν αποτέλεσμα του Coaching, οι πελάτες τοποθετούν πιο ξεκάθαρους στόχους αναφορικά με την εργασία τους και τη θέση του κάθε συνεργάτη μέσα και έξω από την επιχείρηση, δραστηριοποιούνται πιο έντονα και παίρνουν σωστότερες αποφάσεις. Επιπρόσθετα, βρίσκουν τρόπους, τεχνικές, συστήματα και διαδικασίες καλύτερου χειρισμού της ομάδας ή των πελατών που έχουν αναλάβει. Γενικά εκμεταλλεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις ίδιες τις ικανότητές τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε
1. Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν ή αναπτύξουν τις δομές και διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησής τους.
2. Στελέχη Διοίκησης που έχουν υφιστάμενη ομάδα, που λειτουργούν μέσω αυτής και είναι υπεύθυνα για τη βελτίωση και ανάπτυξή της.
3. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται επίσης και σε Στελέχη Πωλήσεων, που επιθυμούν να αυξήσουν ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά τις πωλήσεις τους και τις μακροχρόνιες συνεργασίες τους.

Διάρκεια και Μεθοδολογία

Μέσα από τακτικές συναντήσεις στο χώρο των πελατών και παρακολούθηση της δουλειάς τους, εντοπίζουμε τα θέματά τους, ρυθμίζουμε τους επιμέρους στόχους και προγραμματίζουμε το σχέδιο δράσης που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία.
Η διαδικασία του Coaching διαρκεί όσο χρειάζεται, ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες όχι μόνο γνωστικά άλλα και βιωματικά.
Μέσα από προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιθωρίων βελτίωσης του κάθε επαγγελματία, καθορίζουμε μαζί τους στόχους της ανάπτυξης του και τον τρόπο επίτευξής τους.

Επιχειρηματικό Coaching

Το επιχειρηματικό Coaching, απευθύνεται στον Επιχειρηματία / Επαγγελματία / Στέλεχος Διοίκησης που θέλει να μάθει πώς μπορεί να οργανώσει και να διοικήσει πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή του και τους τομείς της ή το τμήμα και την ομάδα του. Η διεργασία αυτή βοηθά τον επιχειρηματία να οργανώσει αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησής του. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο δομών, όπως καθορισμό εταιρικών αξιών και σε επίπεδο διαδικασιών, όπως πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, αναδιοργάνωση τμημάτων, πωλήσεις σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο, διαπραγματεύσεις, πληρωμές και αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Παρακολουθώντας τις διαδικασίες και τη λειτουργία των τμημάτων της εταιρείας – πελάτη και συζητώντας, διεξοδικά, με τον επιχειρηματία – επαγγελματία, ο Coach εντοπίζει τα θέματα και πιθανά εμπόδια που μπορεί να μην επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Μέσα από αυτή τη διεργασία δημιουργούνται οι σωστές διαδικασίες που θα επιτρέψουν στα τμήματα της εταιρείας να εργάζονται πιο ομαδικά, αποδοτικά, συντονισμένα, δίχως περιττές ώρες εργασίας και προσπάθειας.

Coaching Πωλήσεων

Το Coaching πωλήσεων αποτελεί μια υπηρεσία στην οποία ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί συναντήσεις με το Στέλεχος Πωλήσεων στο χώρο της εργασίας του, παρευρίσκεται με τους πελάτες του, παρατηρεί, ερωτά, καταγράφει, επισημαίνει και κάνει ανατροφοδότηση. Μέσα από αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση του εκπαιδευτή, έχουν εντοπιστεί οι τυχόν παραλείψεις και αδυναμίες στον τρόπο που προσεγγίζει την εργασία του και το στέλεχος έχει αποκτήσει τη μεθοδολογία και τα βήματα για να κάνει μια σωστή, ολοκληρωμένη πώληση. Μπορεί να χειριστεί, πιο αποδοτικά, τις αδυναμίες του αλλά και τις αντιρρήσεις των πελατών του και να αναπτύξει τη σωστή σχέση μαζί τους. Μέσα από αυτή τη διεργασία, ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει δεδομένα για τον ανθρώπινο παράγοντα, τα οποία μπορεί να εφαρμόσει για να προβλέπει με επιτυχία την εξέλιξη του κύκλου πώλησης. Έτσι αποκτά περισσότερο έλεγχο, περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς δεν υπάρχουν πλέον κρυφά και ακατανόητα σημεία που δεν γνωρίζει. Έτσι θα επιτυγχάνεται η συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή πολύ πιο αποτελεσματικά.
Με την υπηρεσία Coaching Πωλήσεων θα είστε σε θέση να γνωρίζετε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας και προσπαθείτε να του πουλήσετε. Θα εμπεδώσετε τον τρόπο με τον οποίο οφείλετε να ξεκινάτε έναν κύκλο πώλησης, είτε αυτός λαμβάνει χώρα από το τηλέφωνο είτε σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση και πώς να οργανώνετε το χρόνο σας και τη δουλειά σας, για να έχετε περισσότερα και ποιοτικότερα αποτελέσματα σε καλύτερο χρόνο και με λιγότερο κόπο.

“Η συνεισφορά των ‘coaches’ δεν μετριέται από τις γνώσεις τους, αλλά από το αν οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης των άλλων”
David Ulrich

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content