Η Διαδικασία της Στελέχωσης Προσωπικού

Η ανάγκη για πρόσληψη αποδοτικότερων εργαζομένων στις σημερινές επιχειρήσεις είναι επιτακτική. Η επιδίωξη κάθε επιχειρηματία ή υπεύθυνου για το ανθρώπινο δυναμικό, είναι να προσλάβει τον πιο ικανό, παραγωγικό και υποκινημένο συνεργάτη. Είναι γεγονός ότι κάθε διοικητικό στέλεχος θέλει εργαζόμενους που θα συμμερίζονται τους εταιρικούς στόχους, θα προσαρμόζονται στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς, θα ενστερνίζονται την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες και τις συμπεριφορές. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί η επιχείρηση στη σύγχρονη αγορά.

pexels cottonbro studio 5989926 scaled

Ο Σκοπός μας:

Πρωτίστως, είναι να σας παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να σας βοηθήσουμε να ορίσετε τις δεξιότητες και συμπεριφορές που χρειάζεται να έχει ο κατάλληλος συνεργάτης για τη θέση που αναζητάτε. Δεύτερον, είναι να σας υποστηρίξουμε ώστε να εντοπίσετε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους που θα είναι οι καταλληλότεροι για την εταιρεία σας και προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα.

Μεθοδολογία:

1.    Ορισμός και Καταγραφή. Μέσα από τακτικές συναντήσεις με το αρμόδιο τμήμα ή τον ίδιο τον επιχειρηματία, καταγράφουμε τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης σε ζήτηση και ορίζουμε τις επιδεξιότητες και συμπεριφορές που κρίνεται απαραίτητο να έχει ο κατάλληλος συνεργάτης για τη συγκεκριμένη θέση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται δομημένα και βασισμένη σε διεξοδικές και στοχευμένες ερωτήσεις, με σκοπό να οριστεί, συγκεκριμένα, η επιχειρηματική ανάγκη που καλείται να ικανοποιηθεί.
2.    Αξιολόγηση Βιογραφικών Σημειωμάτων. Βασισμένοι στα κριτήρια που έχουν τεθεί για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και έπειτα από ενδελεχή και αναλυτική ανάγνωση, κρίση και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, μέσα από την έμπειρη  κρίση του εκπαιδευτή, επιλέγουμε και κατηγοριοποιούμε τα επικρατέστερα.
3.    Σχεδιασμός Συνεντεύξεων. Δημιουργούμε τα κατάλληλα ερωτηματολόγια και τεστ, προσαρμοσμένα στις επιδεξιότητες και συμπεριφορές που χρειάζεται να διαπιστωθούν, προκειμένου να κριθεί ο βαθμός καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου συνεργάτη για την εκάστοτε θέση εργασίας που προσφέρεται.
4.    Διεξαγωγή Συνεντεύξεων. Αφού έχουν σχεδιαστεί τα κατάλληλα, εξειδικευμένα εργαλεία για την ορθή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των υποψηφίων, διενεργούνται όσες συνεντεύξεις χρειαστούν, παρουσία του εκπαιδευτή, στο χώρο του πελάτη. Σκοπός της παρουσίας του συμβούλου στη διενέργεια των συνεντεύξεων είναι η «ουσιαστική ματιά»,  η εστίαση στη λεπτομέρεια, τη γλώσσα σώματος του υποψηφίου και τη δυνατότητα να εκμαιεύσει από τον υποψήφιο τις πληροφορίες που δεν θα δοθούν σε μια πρώτη απάντηση. Με τη διεξαγωγή των κατάλληλων ερωτήσεων και τεχνικών, θα βγουν οι πραγματικές συμπεριφορές και πτυχές της προσωπικότητας.      
5.    Αξιολόγηση Υποψηφίων. Αφού καταγράφεται το συμπεριφορικό, ψυχογραφικό και επαγγελματικό προφίλ του κάθε υποψηφίου, βρισκόμαστε με τον πελάτη. Διεξοδικά, αναλύουμε το βαθμό στον οποίο το κάθε προφίλ ικανοποιεί τα κριτήρια και τις επαγγελματικές ανάγκες της προσφερόμενης θέσης.
6.    Βαθμολογούνται οι επικρατέστεροι και σε συνεργασία με τον πελάτη, επιλέγεται ο καταλληλότερος για τη θέση.  

Τι προσφέρουμε: Μέσα από μια τέτοιου είδους υπηρεσία, μπορείτε να:

•    Εντοπίσετε και επιλέξετε αξιόπιστα και με ακρίβεια τους πιο αποτελεσματικούς υποψήφιους για τις θέσεις που έχετε ανάγκη να καλύψετε στην επιχείρησή ή το τμήμα σας.
•    Διαθέτετε αποδοτικά το χρόνο σας μόνο στους υποψηφίους που είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης που προσφέρετε.
•    Αντιλαμβάνεστε άμεσα και αντικειμενικά, πτυχές της προσωπικότητάς τους, τα πραγματικά κίνητρα για εργασία, την απόδοσή τους σε προηγούμενες θέσεις.
•    Λειτουργείτε με αντικειμενικότητα, είτε πρόκειται για  την διαδικασία πρόσληψης, είτε για αξιολόγηση προαγωγής ή επιλογής ατόμων για την δημιουργία ομάδας, κάτι που θα σας διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό, ώστε να επιλέξετε τον κατάλληλο συνεργάτη.
•    Είστε πιο βέβαιοι για την επιλογή σας, διασφαλίζοντας την μελλοντική πορεία της ομάδας που έχετε δημιουργήσει και που θα σας στηρίζει στο έργο σας.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content