Αξιολόγηση Προσωπικού

Με τον όρο «Αξιολόγηση Προσωπικού» εννοούμε τη διαδικασία μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων σε μια επιχείρηση. Όταν πραγματοποιείται δομημένα και θεμελιώνεται στην ουσιαστική συνεργασία, οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι μια διεργασία που πραγματοποιείται μέσα από την παρατήρηση, αντικειμενική κριτική και συζήτηση με τους συνεργάτες και χρησιμοποιεί αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Αναδεικνύει και τονίζει την κουλτούρα της εταιρείας, ευθυγραμμίζει το ρόλο των εργαζομένων με τις αξίες της και τους στρατηγικούς της στόχους και υποκινεί τους ανθρώπους.
Η αναζήτηση τρόπων επίτευξης των στόχων ενός τμήματος ή μιας εταιρείας, με την παράλληλη φροντίδα και αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού της αποτελεί την πιο σίγουρη συνταγή επιτυχίας.

pexels alex green 5699475 scaled

Τι προσφέρουμε: Μέσα από μια τέτοια υπηρεσία

Συνεργαζόμαστε, για να αναδείξουμε τις θεμελιώδεις αξίες της κάθε εταιρείας.
Δημιουργούμε την «Περιγραφή Θέσης Εργασίας» για την κάθε θέση μέσα στην εταιρεία (Job Description), κατά την οποία αναγράφονται ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι ικανότητες που απαιτούνται.
Χαρτογραφούμε τις επιδεξιότητες και συμπεριφορές της κάθε θέσης εργασίας, σύμφωνα με τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας.
Καθορίζουμε τους Ποσοτικούς και Ποιοτικούς Στόχους για τον κάθε συνεργάτη. Οι Ποιοτικοί Στόχοι είναι ταυτισμένοι με τις επιδεξιότητες και συμπεριφορές που έχουν οριστεί.
Σχεδιάζουμε τις φόρμες αξιολόγησης (Προφίλ Εργαζομένου, Καθορισμού Στόχων, Αξιολόγησης της Απόδοσης.
Ανατροφοδότησης και Προσωπικού Πλάνου Ανάπτυξης), ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τη λειτουργία της εκάστοτε εταιρείας.
Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα και τη σειρά της διαδικασίας.
Αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία των αξιολογήσεων και αναλύουμε τα αποτελέσματα πουπροκύπτουν.
Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από συναντήσεις με τους αξιολογητές της εταιρείας, που πραγματοποίησαν τις αξιολογήσεις.
Αναλύουμε τα αποτελέσματα.
Παρουσιάζουμε στη διοίκηση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και τις ανάγκες που προκύπτουν.
Ορίζουμε, σε συνεργασία με τους αξιολογητές, το επόμενο πλάνο δράσης, αναφορικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε συνεργάτη.

Οφέλη: Αυτή η υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στον επιχειρηματία / επαγγελματία τα κατάλληλα εργαλεία – δεξιότητες, ώστε να:

Έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, στις σωστές θέσεις.
Εντοπίζει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, επισημαίνοντας και τον τρόπο πραγματοποίησης.
Αναγνωρίζει τις δυνατότητες και αδυναμίες των μελών της ομάδας του και να προσαρμόζει τον τρόπο χειρισμού του, για τον εκάστοτε συνεργάτη.
Βρίσκεται σε θέση να σφυγμομετρήσει, ανά πάσα στιγμή, την εσωτερική κατάσταση στην εταιρεία του.
Αναγνωρίζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας.
Διατηρεί τους συνεργάτες του εστιασμένους στο αποτέλεσμα.
Παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, για να υποκινήσει το προσωπικό του και να αυξήσει την παραγωγικότητά του.
«Δένει» τις ικανότητες των συνεργατών του, σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και σε άλλες θέσεις.
Αναγνωρίσει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε δομές και διαδικασίες και χρήζουν βελτίωσης.
Αντιληφθεί τις ανάγκες εκπαίδευσης προσωπικού που έχουν προκύψει, να τις προσδιορίσει και να τις προγραμματίσει.
Αξιολογήσει κάποιον εργαζόμενο για προαγωγή ή μετακίνηση σε άλλη θέση.
Προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:
Όλες τις εταιρείες – οργανισμούς που αποτελούνται από ανθρώπινο δυναμικό
Κάθε επιχειρηματία και καταστηματάρχη που ενδιαφέρεται να διατηρεί ικανοποιημένο το προσωπικό του, για να του αποδίδει τα μέγιστα
Ελεύθερο επαγγελματία, που αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του και στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων εντός και εκτός της εταιρείας του
Διευθυντικά Στελέχη εταιριών
Άτομα που ηγούνται ομάδων
Υπεύθυνους Προσωπικού
Στελέχη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
Προϊστάμενους Τμημάτων, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα αξιολόγησης προσωπικού
Σε εκπαιδευτικούς

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content